Enko nehe peikw ka aicikicikak e pa pikitik nipi oskok e otcipirik. Mitceno aitewina nehe mia ka icinakok e kimiwok. Mitowi ka kimiwonesiwok.

E kimiwok