Akitasowin
  1. Peikw
  2. Nicw
  3. Nicto
  4. New
  5. Niaran
  6. Nikotwaso
  7. Nicowaso
  8. Ncwaso
  9. Cakitato
  10. Mitato
  11. Mitato acitc peikw
  12. Mitato acitc nicw
  13. Mitato acitc nicto
  14. Mitato acitc new
  15. Mitato acitc niaran
  16. Mitato acitc nikotwaso
  17. Mitato acitc nicowaso
  18. Mitato acitc ncwaso
  19. Mitato acitc cakitato
  20. Nictana