Icpimik orowitamik ka nokok, nakwi aicinakon, makatewaw kicpin e kimiwok.

E rikoskok icpimik.