Pipon, enko peikw e aistakok. Ekoni apitc e kisinak, sokispon kirika iti takaiaw nac e mackowotiki sakihikana.

Rikasimon e pipok.
Pakitahaniwon maskomik

E aititoskaniwok e pipok meckotcita

Nicto mitana acitc cakitoto (39) tatino ititoskewina mekwatc e pipok. Pakekineskisinikaniwon, pakitahaniwon maskomik, pasanawaniwon, piciw akotaniwon, pokonikaniwon, kitinikaniwon, cipahatanatikokaniwon, tcikekicitaniwon, matahikaniwon (pakekin), manitaniwon, mitcikawinikaniwon, mokaripakanikaniwon, natarapaniwon, natisorakaniwon, natoswaniwon, natowirewaniwon, nanto maskwaniwon, nanto asamatikwaniwon, notwapocwaniwon, notwakociwaniwon (notcimikeciwaniwon), nosihwe otcekaniwon, wapictani onihikaniwon, wapoc akotaniwon, wakinaskwaniwon, wacapaniwon, wecihi asamaniwon, wikasikaniwon, akotcorakanikaniwon, asamikaniwon, asekaniwon, ackimaniwon, arapikaniwon, aripikorikaniwon, eckaniwon, ickipitatanatikokaniwon, ickipitataniwon, otapanaskokaniwon, osawapasikaniwon, ositaskwatikokaniwon.

Wetciparik: Gilles Ottawa, Manawan, 19 mikomini pisimw 2005