Omemew

ManawanModifier

Mia e icinakositcModifier

Ototokoniw nahwe awesis kitci ki pa miretc. Napitc apicicinakosiw micta aric micikitiw ata pecotcik e wamakiniwitc kaie kisokitiw. Omemew e iti kiciatisiwitc iti nakowi icinakosiw. Aneki napitc ka awacitcik pitoc kewirowaw icinakosiwok. Mitowi e mikositcik ototokoniwok tekera.

Ite e ici nitawokitcModifier

Kaskina wec matci pa tacikewok Omemewok. Kirowe mitcetiwok ote micta mamik e taciketcik. Mocak kirowe nete nokosiwok mamik e pa miretcik. Tariwa otcotcoma kaie otatama ka witcihikotc kitci matcihitisotc kaie kitci pa miretc.

OpitciwanModifier

WemotaciModifier