Aiamihaw Sakik

Nictes pe witcihici kitci mackowisian aka kitci kackeritaman, ki mitatitin, mocak kika sakihitin. Nama wiskat aci kika wapamitin, mocak aric kika sakihitin.

Duerer-Prayer.jpg